Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO XUYÊN

Địa chỉ: Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
Thủ trưởng đơn vị: Trần Thị Phượng                          Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503.820.781